MENU

Aktuelt
Kategori

Nytt om BPA fra KS

Aktuelt

9. juli 2017

En ny rapport fra KS kan leses i sin helhet her.

Nedenfor kan du lese sammendraget i rapporten:

I dette oppdraget er det viktig å få presisert at BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) ikke er en
tjeneste, men en organisasjonsform for praktisk bistand av tjenester. Brukerstyrt personlig
assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere tjenester og personlig bistand på for personer
med nedsatt funksjonsevne og som har et stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor
hjemmet. BPA synes å fungere godt, men det ser videre ut til å fungere best for de som kan
administrere ordningen sin selv.

Kommunene i vårt utvalg forteller at de opplever å stå mye alene i de faglige drøftelsene om hvilke
avgrensninger det bør være for BPA-ordningen og hvordan tjenesten best organiseres. De har
savnet at KS er mer tilstede i den faglige debatten, og at de bidrar til å synliggjøre kommunenes
rolle og ansvar på dette området.

Veksten i utgifter for BPA ordningen har samlet for kommunene i kartleggingen vært på 22 % fra
2014–2016. Dette utgjør brutto 110 millioner kroner for de 41 kommunene som har besvart. Disse
41 kommunene utgjør 28 % av landets totale befolkning og har 27 % av landets mottakere av BPA.
Stipulert for landet totalt utgjør dette en brutto vekst på rundt 390 millioner kroner. Det er selvsagt
stor usikkerhet knyttet til størrelsen på veksten stipulert for landet totalt da vi kun har tall for
kommuner med 28 % av befolkningen, men det er liten tvil om at det har vært en vekst i perioden
som er høyere enn forventet pris og lønnsvekst.

Det har vært krevende for kommunene å oppgi tall for refusjoner for ressurskrevende tjenester til
BPA. 34 kommuner har besvart spørsmålet og disse oppgir å ha mottatt 95 millioner kroner i 2014
og 100 millioner kroner i 2016. Til sammenlikning har disse kommunene oppgitt utgifter på 403
millioner kroner i 2014 og 485 millioner kroner i 2016. Dette tyder på at veksten i BPA mottakere i
disse kommunene i hovedsak er knyttet til ordninger som faller under terskelen for refusjoner for
ressurskrevende tjenester.

KOSTRA viser at det har vært en økning i antall mottakere av BPA på 10 % i perioden 2014–2016.
Kartleggingen viser at kommunene i liten grad oppfatter at mengden av søknader har økt, men de
oppgir samtidig et samlet antall nye søknader som er 30 % høyere i 2016 enn i 2014. KOSTRA for
utvalgskommunene viser at antallet mottakere av BPA har økt med 10,4 % i perioden.
Blant de 57 kommunene som svarte på spørsmål om hvor mange timer den minste BPA-ordningen
hadde i uken, var det 49 av kommunene som oppga at den minste ordningen var under 25 timer.
Dette viser at kommunene også tilbyr BPA til mottakere av tjenester som faller utenfor rettighetsområdet
på 25 timer i uken.

Kommunene opplever i stor grad at de innfrir brukernes rettigheter til BPA gjennom sin tildelingspraksis
og at de strekker seg langt for å imøtekomme brukernes ønske om tjenesten organisert
som BPA. Avslagsprosenten er oppgitt av utvalgskommunene til å være gjennomsnittlig 34 % for
årene 2014–2016. Når det allikevel ikke er mulig å tilby tjenestene som BPA skyldes dette ofte at
brukers behov er for lite i omfang eller det er behov for punkttjenester som gjør at BPA ikke er
praktisk mulig. Brukerne kan også ha behov for helsetjenester eller det kan være tilfelle at bruker
ikke kan være arbeidsleder. Kommunene oppgir at mange søkere trekker søknaden fordi de ikke
hadde kunnskap om hva BPA er eller at de innser hvor krevende det er å være arbeidsleder for en
BPA-ordning.

I mange saker viser det seg at det ikke er mulig for brukeren å være arbeidsleder og at det ikke
finnes nærstående/foresatte til å utføre arbeidslederrollen for bruker. Det er viktig for kommunen å
sikre seg at tjenestene kan leveres på en faglig og forsvarlig måte og at arbeidsplassen blir
forutsigbar og håndterbar for assistentene. Det er derfor avgjørende at brukers mulighet til å være
R1020100

arbeidsleder er vurdert forsvarlig i saksbehandlingen. Samtlige kommuner i utvalget oppgir at de
ved avslag på søknad om BPA alltid gir tilbud om andre tjenester.
Selv om søknadsmengden ikke har økt dramatisk, forteller kommuner i intervjuene at det kan virke
som om publisiteten rundt rettighetsfesting og rundskrivet har skapt en allmenn oppfatning om at
BPA er en særskilt tjenesteform med større og innholdsmessig andre rettigheter enn tilsvarende
tjenester organisert i kommunal regi. Brukerorganisasjonene har også bidratt til å sette dette høyt
på dagorden overfor sine medlemmer, men også i kommunene der både administrasjonen og
politikerne er blitt utfordret.

Noen utfordringer som utvalgskommunene har problematisert innbefatter:
 Saksbehandlingen og administrasjonen av BPA-ordninger er ressurskrevende
 Det er uenighet mellom brukeren og leverandøren (her kommunen) i oppfatningen av hva BPA
inneholder og ikke
 Vurdering av brukers evne og mulighet til å være arbeidsleder er utfordrende
 Det er en tendens til å bli mer behov for helsehjelp hos dagens brukere av BPA
 Kommunene er ikke flinke nok til å sikre kvaliteten og innholdet i BPA-ordningene
 Tvangsvedtak i BPA kan bli en utfordring
 Forholdet til brukerorganisasjonene bør styrkes for å kunne samarbeide bedre i dag og for å
kunne samhandle om fremtidens løsninger for målgruppen

Les mer

94

Avlastning og nattjenester med BPA

Aktuelt, Praktisk om BPA

7. juni 2017

BPA-portalen fikk en henvendelse fra en forelder som ønsker å vite mer om retten til å få flere timer inn i barnets BPA-ordning. Forelderen spør om muligheten og retten til avlastning og nattjenester i BPA-ordningen til barnet og hvorvidt en kan søke om redusert arbeidstid og/eller omsorgslønn. Les vårt svar her.

(mer…)

Les mer

125

Nye veier for BPA i Finland

Aktuelt, BPA-drift, Info om BPA, Samfunn

22. mai 2017

Vi har snakket med Veikko Lehtonen, JHLs offisielle kontakt i Finland. JHL er en forening for 220 000 arbeidstakere innenfor 2500 yrkesgrupper, deriblant personlige assistenter (BPA).

(mer…)

Les mer

852

Nav-kontakten er blitt fulltidsjobb

Aktuelt, Samfunn

25. april 2016

«NAV vil at en offentlig ansatt spesialist, helt overflødig, skal bruke sin arbeidstid på å observere meg i min arbeidstid». Jan Grue, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, har skrevet dette høyst aktuelle brevet til direktøren i NAV, Sigrun Vågeng.

(mer…)

Les mer

553

Statsråd vil ha flere funksjonshemmede i arbeid

Aktuelt, Politikk

22. april 2016

Av funksjonshemmede i arbeidsdyktig alder har bare fire av ti inntektsbringende jobb. Myndighetene og partene i arbeidslivet inngikk i 2001 en avtale om inkluderende arbeidsliv og blant målene for personer med nedsatt funksjonsevne var et av de viktigste å øke sysselsettingen.

(mer…)

Les mer

672

Ny boligveileder fra Husbanken

Aktuelt

17. mars 2016

Husbanken har i samarbeid med Bufdir laget en ny boligveileder som retter seg mot mennesker med utviklingshemming og deres pårørende. Veilederen skal gi kunnskap om hvilke muligheter som finnes for personer med utviklingshemming til å skaffe seg en egen eid bolig.

(mer…)

Les mer

https overalt logo

680

BPA-Portalen har blitt tryggere å bruke

Aktuelt

10. mars 2016

Fra i dag har vi gått over til https (TLS, “Transport Layer Security”) og dermed kryptert, avlyttingssikker, nettforbindelse mellom deg og oss.

Vi støtter den internasjonale kampanjen Https Overalt for å gjøre nettet (www, “World Wide Web”) til et tryggere sted for alle.

For deg betyr det at det blir tryggere og sikrere å gjøre alle typer interaksjoner på vårt nettsted, slik som registrering, innlogging, administrasjon, innsending av aktiviteter og bruk av vårt kontaktskjema, også når du er tilkoblet internett over WiFi eller andre åpne lokale nettverk. Hva du sender inn til oss og mottar tilbake, herunder passordet du oppgir, er fra nå ikke lenger enkelt avlyttbart for andre.

Kort sagt: Det er enklere for deg å holde passordet ditt, og annen fortrolig informasjon, faktisk hemmelig i alle situasjoner du trenger a bruke BPA-Portalen.

Ut over det skal du ikke merke noen endring eller problemer, i alle fall ikke med moderne nettlesere (oppdatert siste 7 år). Alle gamle lenker vil dessuten redirigeres til https-versjonen av seg selv.

Les mer

foto: rosa ballonger

1202

Velkommen til den nye BPA-Portalen

Aktuelt

8. mars 2016

Vi har gleden av å presentere vår helt nye BPA-Portal. Vi har gitt den et mer friskt, luftig og moderne design. Håper den nye portalen faller i smak. Gi oss gjerne en tilbakemelding, både ros og ris!

(mer…)

Les mer

Person med MS i Rickshaw

1094

«Sykling uten alder» – et godt konsept også innen BPA

Aktuelt

25. august 2015

«Sykling uten alder» er et dansk konsept som nå sprer seg over hele Norge. Ideen var å få eldre personer ut på sykkeltur. Men konseptet passer også veldig godt for andre med bevegelsesbegrensninger. Med MS var det å komme seg ut på tur en uvant luksus for snart 60 år gamle Einar Egeland. Men så kom det en Rickshaw forbi.

(mer…)

Les mer

foto: paneldebattdeltagere

831

Portalen på Virkes BPA-konferanse

Aktuelt

4. mai 2015

Torsdag 30. april 2015 arrangerte arbeidsgiverorganisasjonen Virke på ny en heldags BPA-konferanse, og landets kommunale rådmenn var spesielt invitert.

(mer…)

Les mer