MENU

Lovgivning
Kategori

3671

Du har rett på permisjon fra jobb for pleie av nære pårørende

Lovgivning

14. august 2015

Arbeidstaker kan ha mange og ulike grunner til å søke om permisjon fra arbeidet. Noen permisjoner er regulert i lov, andre i tariffavtale evt. i virksomhetens policy/personalhåndbok. Noen permisjoner er betalt, andre er uten lønn. Rett på permisjon for å gi omsorg og pleie til nære pårørende er lovfestet i arbeidsmiljøloven.

(mer…)

Les mer

3114

Veien frem hit og veien videre med BPA

Lovgivning, Politikk

16. juli 2015

Kari Kjønaas Kjos (Frp) har gitt tillatelse til å gjengi hennes innlegg om BPA fra en konferanse for rådmenn i Oslo, Virke 30. april 2015. Innlegget belyser hvordan hun som politiker har jobbet med BPA og hva hun mener er viktige budskap til forvaltning av den nylig rettighetsfestede ordningen. Vi har tillatt oss å lage overskrifter i teksten. God lesning.

(mer…)

Les mer

Illustrasjon: politikerne Høie og Lysbakken lotteri

2265

Helseministeren viser til kommunenes selvstyre

BPA-drift, Lovgivning, Politikk

13. juni 2015

BPA-Portalen har tidligere skrevet om kommuner som gir folk med assistanse begrenset mulighet for reiseaktivitet. Siste sak handlet om psykologistudent Karina Harkestad bosatt i Bergen som har fått  tilbud om å være utvekslingsstudent i USA, men kommunen sier nei.

SVs Audun Lysbakken stilte  et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren om saken den 4. juni, og Høie har nå svart.

Vi kan røpe at det er liten grunn til å juble for den som er avhengig av personlige assistenter i det daglige. Forskjellsbehandlingen vil enn så lenge bestå, og det er opp til kommunen å avgjøre DIN grad av bevegelsesfrihet.

Litt som et lotteri,  .. bor du i kommune X får du nei, i kommune Y får du ja.

Les spørsmål og svar i sin helhet på Stortingets egne nettsider.

Les mer

landegrense

2995

Kommuner gir folk med BPA reiseforbud

BPA-drift, Lovgivning, Politikk

26. mai 2015

En aktuell sak som verserer i media i disse dager handler om psykologistudent Karina Harkestad i  Bergen. Hun har fått en flott mulighet til å være utvekslingsstudent ved Berkeley University i California. Men det ser ut til at hun ikke får benyttet seg av den tildelte studieplassen.

(mer…)

Les mer

bildetekst: gratulere

2015

En historisk dag!

Lovgivning

1. januar 2015

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven fra 1. januar 2015 – Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Fra 1. januar 2015 gjelder ny § 2-1 d i pasient- og brukerrettighetsloven om rett til brukerstyrt personlig assistanse.

(mer…)

Les mer

Helseminister Bent Høie Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

2372

Bred BPA-kompetanse samlet

Lovgivning, Politikk

25. november 2014

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke og BPA-leverandører samlet i underkant av hundre lydhøre deltagere på en interessant BPA-konferanse på Radisson Blu Airport hotell Gardermoen denne regntunge novemberdagen.
Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Rundt tjuefem kommuner, en rekke BPA-leverandører, noen politikere, flere BPA-arbeidsledere, et titall personlige assistenter, Fagforbundet, RO, BPA-Portalen, interesseorganisasjoner, alle de tilstedeværende var sultne på kunnskap. Ikrafttredelse av den nye BPA-loven den 1. januar 2015 fikk naturligvis mye tid.

(mer…)

Les mer

En person som skriver for hånd (illustrasjonsbilde)

3508

Rett til BPA fra januar 2015

Lovgivning

12. juni 2014

Prop. 86 L (2013–2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Vedtatt endring i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse)

Stortinget vedtok den 16. juni 2014 at personer i en gitt målgruppe med behov for personlig assistanse skal ha rett til å få tjenestene som borger-/brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Loven trer trolig i kraft fra 1. januar 2015.

BPA gir personer med en funksjonsulikhet større selvstendighet og et enklere liv.
(mer…)

Les mer

Illustrasjon lov

3143

Lov og regelverk

Lovgivning

9. mars 2014

BPA er i dag en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) har siden 2000 vært hjemlet i Lov om sosial tjenester (LOST).

Fra og med 1. jauar 2012 ble Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester iverksatt og erstattet den tidligere lovgivningen.

Konkret er BPA nå nedfelt i §§ 3-2 og 3-8.
(mer…)

Les mer

Skjermdump SN 8435

3318

Standard Norge NS 8435

BPA-drift, Lovgivning

8. mars 2014

Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Standard Norge utarbeidet i 2011 en standardkontrakt for BPA.

NS 8435:2011 er forhandlet fram av representanter for ulike berørte parter.

Denne standarden regulerer forholdet mellom kommunen som oppdragsgiver og leverandøren i de tilfeller kommunen, i samråd med den som har vedtak om BPA, har valgt at leverandøren skal være kontraktspart.

Kontrakten innskrenker ikke kommunens ansvar for at den som har et assistansebehov skal få en forsvarlig tjeneste.
(mer…)

Les mer