MENU

Politikk
Kategori

1057

BPA-ordningen skal gjennomgås og forbedres

Aktuelt, Politikk

20. september 2019

Regjeringen vil styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som ble lovfestet i 2015. Regjeringen setter derfor ned et offentlig utvalg som skal foreslå forbedringer. Målet er at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i samfunnet som alle andre.

– BPA er en flott ordning når den fungerer godt. Men det er for store forskjeller mellom kommunene, og mange som benytter dagens ordninger opplever at den ikke fungerer etter intensjonen. Vi setter derfor ned et utvalg som skal gjennomgå ordningen i sin helhet og foreslå forbedringer, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at personer med nedsatt funksjonsevne får en personlig assistent som bistår i hverdagen. Utvalget skal foreslå hvordan BPA kan utformes slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve mest mulige aktive og selvstendige liv. Utvalget skal blant annet se på hvordan kommunene tildeler BPA og komme med forslag til tiltak for å redusere forskjellene mellom kommunene. Et annet viktig tema er å sikre reell brukermedvirkning.

– Et viktig innspill fra brukerne har vært at BPA bør være mer enn en helseordning. Dette tar vi på alvor, og legger som premiss for utvalgets arbeid at BPA skal defineres som et likestillingsverktøy, og ikke bare et helsetilbud. Alle mennesker har grunnleggende behov også utover pleie og omsorg. Det er viktig å kunne fylle dagene med meningsfullt innhold og bestemme over eget liv. Det handler om å leve og ikke bare overleve, sier Listhaug. 

Utvalget ledes av jurist og daglig leder Marianne Skattum. Hun og medlemmene i utvalget har bred faglig ekspertise og stor kunnskap om BPA og andre relevante fagfelt.  

– Det er viktig med et bredt sammensatt utvalg, og ikke minst at brukerorganisasjonene er godt representert. Det er brukerne som kjenner hverdagen sin best og som vet hva som er de største utfordringene med dagens ordning, sier Listhaug.

Utvalget skal levere sin rapport innen 1. oktober 2020.

Les om sammensetting og mandatet for utvalget på Helse- og omsorgsdepartementets sider  

Les mer

2018

BPA som menneskerettighet?

Aktuelt, Politikk

22. august 2017

«Why do you build me up, buttercup, baby – just to let me down?»

Denne artikkelen handler om hvordan BPA treffer den norske velferdsmodellen og hvilke rammer den i dag forvaltes ut ifra med sine begrensninger og muligheter, og videre om den bør finne sin endelige form i en menneskerettighetslov for å oppnå sitt fulle potensiale.

Husker du da Siv Jensen og Erna Solberg kom ut fra Sundvolden hotell i Buskerud, dag 2 i regjeringsforhandlingene i 2013, og kunne love at de skulle innføre retten til BPA for deres anslåtte tall på 10.000 mennesker som trengte ordninga? De fulgte opp løftene til den forrige regjeringen også, som ikke var kommet helt i mål, på grunn av kritikk fra interesseorganisasjonene i høringsuttalelsene om restriksjoner i loven. Med den nye regjeringas løfte, var det fortsatt uklart hva loven skulle inneholde for å gi økt deltakelse i samfunnet, men den var et faktum.

Rettighetsfestingen ble en virkelighet i § 2-1 d i pasient- og brukerrettighetsloven. Det er dermed ikke en menneskerettighet – det er en rettighet som gjelder brukere og pasienter. Ikke menneske-, men brukerrettighet. Her møter tanken om frihet ideen om likhet. At vi skal få ganske likt når vi har like behov for hjelp. Hjelp som tildeles av kommunen du oppholder deg i, eller bor i.

Nå er det igjen valgår og noen av partiene vil gå inn for å fjerne de grenser som ble satt i 2014, da det ble vedtatt en særrettighet til BPA for de som trengte denne ordningen mest. Aldersgrensen er beskrevet som diskriminering av eldre, og er nå oppe for debatt. Rettigheten omfatter de som er under 67 år med et langvarig og omfattende behov for bistand. Om du ikke fyller vilkårene kan du søke om å organisere tjenestene som BPA etter de alminnelige reglene i helse- og omsorgstjenesteloven, men det er ikke det samme som en absolutt rettighet. Og i praksis er det flere som ikke har opplevd økt rett til BPA, og at det fortsatt er store variasjoner i hva slags bistand man får innvilget i BPA-vedtak.

Dersom retten til brukerstyring var gitt som en særlig rettighet i et eget lovverk (som Hanne Bjurstrøm tar til orde for) utenfor helse- og omsorgstjenestene, ville det kanskje påvirket vårt syn på funksjonshemmede i større grad enn dagens lovverk gjør. At vi er likestilte og har like rettigheter i kraft av å være menneske. Likevel, er kanskje ikke holdningsendring alltid nok?

Viktigst i debatten om BPA, er kanskje den reelle muligheten det enkelte mennesket får med BPA, uansett om det er innenfor den ene eller andre loven. Kanskje er det ikke så farlig om vi sier brukerstyrt eller borgerstyrt, bare det fungerer? Om det er en brukerrettighet eller menneskerettighet?

– Kanskje har det alt å si?

For hvem vil bli omfattet av en menneskerettighet og hvem vil falle utenfor? De eldre? De uten evne til å lede selv? Må vi ta den samme debatten på ny om vi skal lage en helt ny lov som skal omfatte det dagens lovverk tilbyr – pluss litt til? Norge har hatt et «BPA-lovverk» som har åpnet opp for at flere og flere skal kunne styre sitt tjenestetilbud på egne premisser. Barn kan få BPA etter dagens lovverk om de har en voksen som sikrer brukerstyring i rollen som arbeidsleder. Vil de tas med i en eventuell lov? Hvordan lage de nye rammene og grensene for deg og meg og våre tjenester i framtida? Kanskje er vi ikke helt enige om alt, og dermed ikke helt i mål. Høsten 2017 er det fortsatt ikke mange flere personer som har BPA enn høsten 2014. Fortsatt snakkes ikke helt samme språk om hva BPA faktisk er og hva det bør være, men kanskje kan det finnes svar gjennom debatt og innsikt i hverandres ståsted? Da også fra forvaltning og forkjempere for BPA.

I forrige sak på BPA-portalen så vi at bruker – og pasientombudet kom med en klar tale om at kommunene skal følge intensjonen med lovendringa bedre. Samtidig kan en spørre om kommunen har fått mulighet til å tilby den BPA som er lovet, om det vil bevilges nok midler til å tilby BPA jf. pasient- og brukerrettighetslovens vilkår fremover, og om likhetsprinsippet gjør det rettferdig å tildele BPA (som mulighet og som rettighet) til noen og ikke alle (alder, omfang, varighet). Interesseorganisasjonene og leverandørene på BPA-området setter fokus på hva som står på spill og finner løsningsforslag til politikerne og lovgiverne. Arendalsuka har nettopp løftet fram viktige debatter, inkludert rettighetsspørsmål, som vi gjerne tar imot innlegg om.

Look to Norway?

En måte å endre lovverket på er å se til andre land. BPA er regulert i to lover i Finland, en sosialtjenestelov og en særlov som gir funksjonshemmede krav på BPA som tjeneste. Noen utfordringer finnes også med modellen i Finland, som beskrevet i et tidligere innlegg. I Sverige har de også hatt to lover i LSS og LASS der staten finansierte de største ordningene. Er det mer økonomisk gjennomførbart å gå i den retningen enn å kun ha BPA som kommunal tjeneste? Eller skal en ny lov kunne erstatte alt vi i dag har i to lovverk om BPA? Der andre land går to skritt fram og ett tilbake, har vi i Norge gått opp veien ett skritt av gangen, kan vi vel si. I et rolig tempo, fra sosialtjenestelov og utvidelse av målgruppa, til helse- og omsorgstjenesteloven og pasient – og brukerrettighetsloven … Så vi ser for oss en ryddig debatt og god prosess før BPA eventuelt skulle ende i en menneskerettighetslov.

I Storbritannia har BPA blitt gitt som Direct Payments til den som trenger assistanse. Dette har gitt økt frihet til å velge organiseringsform selv, men det er også stilt større krav til den som skal lede og ta ansvar for tjenestene sine. Og det kan være en god ting. At vi tar folk på alvor og stiller krav, tilbyr opplæring, inspirasjon og støtte til man er i trygg som leder av egen assistanse. Ingen er født leder, men vi vil alle ha rett til å lede oss selv og våre liv, og resten kan vi lære oss. Også den danske modellen for BPA ligger nærmere Storbritannias.

Kanskje er det også noe å strekke seg etter her til lands for å øke tilliten til den som vil nå sine mål i livet gjennom å ha en BPA-ordning? Kanskje vil flere få ordninga først da. For alt henger sammen med alt, gjør det ikke? Verdisyn, tildelingspraksis, samfunnets mål, likhetsprinsippet, selvbestemmelse, selvstyrerett, politikk, økonomi. BPA påvirker også heldigvis helsetjenestene og brukerrollen i de tradisjonelle ordningene. BPA viser at det er fullt mulig i mange tilfeller å gi forsvarlig hjelp uten at det må defineres som helsehjelp. Og det kan gi ringvirkninger ut over kun BPA-ordninga, til hvordan vi tilbyr og kvalitetssikrer tjenestene i andre former for personlig assistanse og helsetjenester. Men: ikke alle tildeles BPA som organiseringsform fortsatt, selv om det stort sett er vurdert som en vellykka ordning for de som har denne formen for organisering. Kunne det være lurt å øke rettigheten til noe mer enn hva vi har oppnådd i 2017? Må det bli en menneskerett eller kan BPA styrkes gjennom andre tiltak? Er vi fornøyde med innholdet i helse- og omsorgstjenesteloven eller er den for snever som «meny» over type bistand som gis?

Likestillingsombudet sier med egne ord:

– Man kan kanskje også vurdere rettighetsfesting i livsform utenfor helsesektoren for å understreke valgfriheten til den enkelte bruker og retten til å styre sitt eget liv. Det ville gitt et viktig signal om at BPA handler om en aktiv samfunnsdeltakelse og ikke kun om helsetjenester, sier Bjurstrøm.

Les saken her

Innholdet i assistansen

Det er også viktig å avklare hva slags bistand som skal inngå i et frigjøringsverktøy som BPA og hva som ikke hører hjemme der. Det finnes begrensninger i dagens lovverk og vi spør igjen:

  • Er BPA større enn loven den befinner seg i, eller er det «nok assistanse» i lovene i dag? Retten til tjenester etter helse- og omsorgstjenestelovgivningen er jo ment å dekke dagliglivets behov, og mange får ikke tildelt mye ekstra bistand for å delta i politikk og organisasjonsliv, som vi kan forstå. Dette syns mange riktignok er feil. Fordi de er lovet økt samfunnsdeltakelse og mulighet til å komme i arbeid. Det er dermed utfordringen til forvaltningen som skal gi tjenester etter hva loven gir rom for å tildele, samt likhetsprinsippet, men også følge rettighetsfestingen og intensjonen med BPA.

BPA lever som et alternativ til – sosiale tjenester (før) og helse- og omsorgstjenester (nå). Det er ikke en egen tjeneste, men en rett til å organisere helse- og omsorgstjenester med fokus på brukerstyring. Rett til å styre eget liv gjennom personlig assistanse. Hvem, hva, hvor og når. Samtidig kom BPA til Norge fra en modell der «personal assistanse» (PA) var noe mer enn rammene den havnet i her. Intensjonen med BPA er i norske rammer blant annet å sikre deltakelse i samfunnet, men det er fortsatt ikke grunninnholdet i tjenestene som organiseres som BPA – Det er muligens blitt mer som et tegn på vellykka organisering av tjenestene hvis man kan delta aktivt i samfunnet med sine personlige assistenter enn innholdet. BPA skal samtidig følge personen, og ikke boligen, det skal kunne dekke bistandsbehov ved sosiale aktiviteter, men det har ikke vært tydeliggjort at det handler om samfunnsdeltakelse i form av f.eks frivillighet i organisasjonsliv eller politisk arbeid. Og flere får ikke alt de mener å ha rett til.

Så hva skal til for å virkeliggjøre alles mulighet til å være ressurs i eget liv og for andre? Kan det være oppklarende med en gjennomgang av hvor intensjonene med BPA ikke fanges opp godt nok av dagens lovverk eller i rammene for å drifte ordninga?

Erna og Siv vektla i sin pressekonferanse 02.10.2013 at BPA skulle være med på å gi flere mulighet til å delta i arbeidslivet, men også at den enkelte skulle ha et godt liv i fellesskap med andre. BPA kan i så måte også være døråpneren til å komme seg ut i arbeidslivet. Funksjonsassistanse vil avløse den personlige assistenten i BPA mens du er på jobb. Disse to assistanseordningene står i ulike lover, men kan driftes via samme arbeidsgiver med støtte fra nav. BPA er dermed ikke så helhetlig i lovverket, med tanke på å dekke «samfunnsdeltakelse», som den kanskje er som «idé». Ser vi BPA i sammenheng med slike andre tjenester og tilgjengelighet, inkluderende arbeidsliv med mer, kan det likevel finnes mange muligheter.

Det kan tenkes at bistand som faller mellom arbeidslivets funksjonsassistanse og BPA (gjennom definisjonen av daglige gjøremål), bør bli nevnt nærmere i et eget lovverk, for å bidra til at nåværende lovverk kan sikre de rettigheter som ble lovet til mange forkjempere for BPA. Kanskje kan bistand til personen og vanlige fritidsaktiviteter reguleres i helse- og omsorgstjenesteloven, samtidig som det gis en mulighet til å drive samfunnsnyttig aktivitet utover hva funksjonsassistanse innebærer, i en egen lov?

Vi har ikke alle svarene, men vi håper at våre spørsmål inspirerer til nye løsninger. Det blir svært interessant å følge med på hva interesseorganisasjonene ønsker selv og hvordan det følges opp av forvaltning og politikere. Hvilken vei vil vi gå og hva har det av konsekvenser for BPA, øvrige tjenester og mottakere av disse? Deg og meg! Vil BPA bli trukket i retning av økt rettighetsfokus og service eller i retning av helsetjenester? Det er en stor oppgave å utforme lovverk som skal treffe mange, særlig om alle skal med! Kanskje vil flere hive seg på i debatten enn hva vi har sett til nå også? BPA skal ivareta både forsvarlighet og livskvalitet, men også de ansattes rettigheter etter arbeidsmiljøloven. BPA er først og fremst en vellykka ordning som vi bør ta godt vare på her i Norge

– og kanskje kan vi bli landet andre ser mot om vi ivaretar intensjonene i enda bedre rammer for et fritt og aktivt liv i framtida

Hege Weimand Larsen og Marianne Skattum

Les mer

foto: mann med rullestol og kajakk

2255

Statsråd vil ha flere funksjonshemmede i arbeid

Aktuelt, Politikk

22. april 2016

Foto: Hegnar.no

Av funksjonshemmede i arbeidsdyktig alder har bare fire av ti inntektsbringende jobb. Myndighetene og partene i arbeidslivet inngikk i 2001 en avtale om inkluderende arbeidsliv og blant målene for personer med nedsatt funksjonsevne var et av de viktigste å øke sysselsettingen.

(mer…)

Les mer

3113

Veien frem hit og veien videre med BPA

Lovgivning, Politikk

16. juli 2015

Kari Kjønaas Kjos (Frp) har gitt tillatelse til å gjengi hennes innlegg om BPA fra en konferanse for rådmenn i Oslo, Virke 30. april 2015. Innlegget belyser hvordan hun som politiker har jobbet med BPA og hva hun mener er viktige budskap til forvaltning av den nylig rettighetsfestede ordningen. Vi har tillatt oss å lage overskrifter i teksten. God lesning.

(mer…)

Les mer

Illustrasjon: politikerne Høie og Lysbakken lotteri

2264

Helseministeren viser til kommunenes selvstyre

BPA-drift, Lovgivning, Politikk

13. juni 2015

BPA-Portalen har tidligere skrevet om kommuner som gir folk med assistanse begrenset mulighet for reiseaktivitet. Siste sak handlet om psykologistudent Karina Harkestad bosatt i Bergen som har fått  tilbud om å være utvekslingsstudent i USA, men kommunen sier nei.

SVs Audun Lysbakken stilte  et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren om saken den 4. juni, og Høie har nå svart.

Vi kan røpe at det er liten grunn til å juble for den som er avhengig av personlige assistenter i det daglige. Forskjellsbehandlingen vil enn så lenge bestå, og det er opp til kommunen å avgjøre DIN grad av bevegelsesfrihet.

Litt som et lotteri,  .. bor du i kommune X får du nei, i kommune Y får du ja.

Les spørsmål og svar i sin helhet på Stortingets egne nettsider.

Les mer

landegrense

2994

Kommuner gir folk med BPA reiseforbud

BPA-drift, Lovgivning, Politikk

26. mai 2015

En aktuell sak som verserer i media i disse dager handler om psykologistudent Karina Harkestad i  Bergen. Hun har fått en flott mulighet til å være utvekslingsstudent ved Berkeley University i California. Men det ser ut til at hun ikke får benyttet seg av den tildelte studieplassen.

(mer…)

Les mer

3111

Peikestokken har intervjuet regissør Mari Storstein

Independent Living, Politikk

6. mai 2015

Peikestokken har nylig hatt en prat med Regissør Mari Storstein om hennes film «Forestillinger om frihet».  Storsteins film viser at graden av frihet du oppnår med borgerstyrt personlig assistanse (BPA) kan variere stort, og at dette kan knyttes til hvilken kommune du bor i.

(mer…)

Les mer

BPA funnet i media, blogger, mm

3072

I DT har en innbygger ytret sin sterke mening om Sande kommune

Politikk

13. april 2015

«Sandes overkjøring av funksjonshemmede er til å bli syk av»

Det kommunale Rådet for funksjonshemmede mener blant annet at de ikke er blitt hørt i saken om utlysning av ny tjenestekonsesjon.

«Rådmannen i Sande får blod på tann for å omdefinere oss til pasienter som trenger omsorg. Jeg får beskjed om at jeg heretter må søke kommunen om tillatelse til å krysse kommunegrensen sammen med min assistent. Rådmannen nekter også å betale mine assistenters togbilletter på jobbreiser sammen med meg.»

Om få uker utlyses ny tjenestekonsesjon for BPA i det såkalte Vestregionsamarbeidet. Det gjenstår å se om antallet kommuner blir det samme som i 2011. Da samlet femten kommuner seg om felles sak.

Les innlegget og si gjerne DIN mening her på portalen.

Les mer

bilde med teksten: paradigmeskifte et systematisk skifte i måte å tenke på som er av betydelig størrelse og rekkevidde.

2261

BPA – en viktig faktor

Independent Living, Politikk

30. desember 2014

Roligere dager gir ofte rom for refleksjon og i dag byr vi på et egenprodusert innlegg. Har DU synspunkter, er du jublende enig, gnistrende uenig,  fikk du noen nye tanker, eller fikk du lyst til å tenke høyt?  Det er stor takhøyde i debattforumet og du er velkommen til å legge igjen noen ord der …

Det er et lys i enden – og det er ikke et møtende tog.

av Kirsti Cath Dahle

Plutselig en dag gikk det opp for meg at det paradigmeskiftet som jeg så lenge har etterlyst i Norge, det står vi kanskje allerede midt oppi?

(mer…)

Les mer

Helseminister Bent Høie Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

2372

Bred BPA-kompetanse samlet

Lovgivning, Politikk

25. november 2014

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke og BPA-leverandører samlet i underkant av hundre lydhøre deltagere på en interessant BPA-konferanse på Radisson Blu Airport hotell Gardermoen denne regntunge novemberdagen.
Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Rundt tjuefem kommuner, en rekke BPA-leverandører, noen politikere, flere BPA-arbeidsledere, et titall personlige assistenter, Fagforbundet, RO, BPA-Portalen, interesseorganisasjoner, alle de tilstedeværende var sultne på kunnskap. Ikrafttredelse av den nye BPA-loven den 1. januar 2015 fikk naturligvis mye tid.

(mer…)

Les mer