BPA-ordningen skal gjennomgås og forbedres

Regjeringen vil styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som ble lovfestet i 2015. Regjeringen setter derfor ned et offentlig utvalg som skal foreslå forbedringer. Målet er at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i samfunnet som alle andre.

– BPA er en flott ordning når den fungerer godt. Men det er for store forskjeller mellom kommunene, og mange som benytter dagens ordninger opplever at den ikke fungerer etter intensjonen. Vi setter derfor ned et utvalg som skal gjennomgå ordningen i sin helhet og foreslå forbedringer, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at personer med nedsatt funksjonsevne får en personlig assistent som bistår i hverdagen. Utvalget skal foreslå hvordan BPA kan utformes slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve mest mulige aktive og selvstendige liv. Utvalget skal blant annet se på hvordan kommunene tildeler BPA og komme med forslag til tiltak for å redusere forskjellene mellom kommunene. Et annet viktig tema er å sikre reell brukermedvirkning.

– Et viktig innspill fra brukerne har vært at BPA bør være mer enn en helseordning. Dette tar vi på alvor, og legger som premiss for utvalgets arbeid at BPA skal defineres som et likestillingsverktøy, og ikke bare et helsetilbud. Alle mennesker har grunnleggende behov også utover pleie og omsorg. Det er viktig å kunne fylle dagene med meningsfullt innhold og bestemme over eget liv. Det handler om å leve og ikke bare overleve, sier Listhaug. 

Utvalget ledes av jurist og daglig leder Marianne Skattum. Hun og medlemmene i utvalget har bred faglig ekspertise og stor kunnskap om BPA og andre relevante fagfelt.  

– Det er viktig med et bredt sammensatt utvalg, og ikke minst at brukerorganisasjonene er godt representert. Det er brukerne som kjenner hverdagen sin best og som vet hva som er de største utfordringene med dagens ordning, sier Listhaug.

Utvalget skal levere sin rapport innen 1. oktober 2020.

Les om sammensetting og mandatet for utvalget på Helse- og omsorgsdepartementets sider  

Kommentarer

Legg igjen en kommentar