Rett til BPA fra januar 2015

En person som skriver for hånd (illustrasjonsbilde)

Prop. 86 L (2013–2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Vedtatt endring i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse)

Stortinget vedtok den 16. juni 2014 at personer i en gitt målgruppe med behov for personlig assistanse skal ha rett til å få tjenestene som borger-/brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Loven trer trolig i kraft fra 1. januar 2015.

BPA gir personer med en funksjonsulikhet større selvstendighet og et enklere liv.

BPA er en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. Målet er å bidra til at borgere får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsulikhet. Et sentralt prinsipp for BPA-ordningen er at den er borgerstyrt. Borgeren selv, eventuelt med bistand fra en stedfortredende arbeidsleder, ansetter og er leder for sine personlige assistenter. Dermed kan vedkommende selv innenfor rammen av vedtaket avgjøre hva assistentens arbeidsoppgaver skal være, hvor, og til hvilke tider assistansen skal ytes.

Vedtaket i Stortinget innebærer at retten til BPA skal gjelde for personer under 67 år med stort assistansebehov, det vil si minst 25-32 timer assistanse pr uke.

Antall personer med BPA var ved utgangen av 2011 i underkant av 3 000 personer. Kommunene har i dag plikt til å tilby ordningen, men de står relativt fritt til å bestemme hvem som skal få BPA og i hvilket omfang. Tallene viser at det er relativt store variasjoner i praksis mellom kommunene. Ved å innføre BPA som rettighet, vil de som oppfyller visse kriterier ha rett til BPA. Det er antydet  at antall personer som vil ha rett på BPA når loven trer i kraft vil være rundt 14 000.

Det er viktig å presisere at dagens pliktbestemmelse om BPA videreføres for de som faller utenfor rettigheten.

Bestemmelsen om rett til brukerstyrt personlig assistanse er plassert i § 2-1 d i pasient- og brukerrettighetsloven.

2 tanke på “Rett til BPA fra januar 2015

    1. Så flott, det er godt å høre! Det er et veldig viktig tema. Legg gjerne linken til våre sider på deres hjemmesider. Og hvis du ønsker så sender jeg deg gjerne mail med brosjyrene våre. Ha en riktig fin helg!

Legg igjen en kommentar