Lov og regelverk

Illustrasjon lov

BPA er i dag en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) har siden 2000 vært hjemlet i Lov om sosial tjenester (LOST).

Fra og med 1. jauar 2012 ble Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester iverksatt og erstattet den tidligere lovgivningen.

Konkret er BPA nå nedfelt i §§ 3-2 og 3-8.

I formålsparagrafen i helse-og omsorgstjenesteloven §1-1 heter det:

Lovens formål er særlig å:

 • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne,
 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre
 • sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,
 • sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov,
 • sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og
 • bidra til at ressursene utnyttes best mulig

Om BPA helt konkret

 • § 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
  For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende:
 • §3-2, 6-b personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt,
 • § 3-8. Brukerstyrt personlig assistanse
  Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b,  i form av praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

Rundskriv

 • Rundskriv I-20/2000: ”Brukerstyrt personlig assistanse”
 • Rundskriv 1-15/2005: ”Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – utvidelsen av målgruppen»

Dette er de to rundskriven som beskriver hva BPA er og hvem ordningen omfatter.

Det er varslet at det vil komme et nytt rundskriv relatert til den nye loven – som trolig trer i kraft 1. januar 2015.

Lenker til aktuelle lover og rundskriv, mm

Der det er åpnet for private aktører har enkelte kommuner i konsesjonsvilkårene et krav om at Norsk Standard NS 8435 skal regulere kontraktsforholdene.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar