Egenandel og driftskostnader i BPA

BPA er en offentlig tjeneste som blir tildelt av kommunen der du bor gjennom et vedtak på X antall timer hjelp i uka. Kommunen kan kreve egenandel for noen av oppgavene i vedtaket, enten det er organisert som BPA eller i form av andre tjenester.

Praksisen i kommunene er forskjellig med hensyn til pris. I artikkelen belyser vi temaet Egenandel ut fra «Forskrift om egenandeler i kommunale helse- og omsorgstjenester«.

Egenandel

Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, herunder for brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er til personlig stell og egenomsorg (Kapittel 2 §8).

Kommunen skal altså ikke ta egenandel for:

 • hjelp til å stå opp og legge seg
 • personlig hygiene
 • toalettbesøk
 • til å kle av og på seg
 • hjelp til å spise
 • nødvendig tilsyn
 • tilsvarende grunnleggende behov

Egenandel kan bare kreves av den som mottar tjenesten. Dersom det ytes tjenester i hjemmet på grunn av et mindreårig barns hjelpebehov, anses hjelpen ytt til foreldrene.

Egenandelen skal ikke overstige kommunens egne utgifter til gjeldende tjeneste (§9).

Selvkost beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som utføres, tillagt sosiale utgifter samt administrasjonsutgifter som skal utgjøre 10 prosent av timelønnen og sosiale utgifter. Tidsforbruket rundes av til nærmeste halvtime.

Egenandelen kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger.

 • Det kan ikke kreves dekning i formue.
 •  Betalingen beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag.
 • Siste tilgjengelige skatteligning pr. 1. januar i det aktuelle året legges til grunn med mindre inntekten er vesentlig endret.
 • Til inntekten legges også hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset.
 •  Omsorgslønn etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 skal trekkes fra inntektsgrunnlaget.

Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal den samlede egenandelen for tjenester som nevnt i § 8 ikke overstige et utgiftstak på kroner 186 pr. måned. Til grunn for fastsetting av utgiftstaket legges G pr. 1. januar i det aktuelle året.

Til husstanden regnes bare ektefeller eller samboere og i tillegg barn under 18 år, dersom hjelpen ytes på grunnlag av barnets omsorgs- eller pleiebehov.

Hvis et av husstandens medlemmer betaler egenandel for langtidsopphold etter kapittel 1 eller mottar avkortede trygdeytelser på grunn av opphold utenfor hjemmet, regnes vedkommende ikke som medlem av husstanden etter bestemmelsen i andre ledd.

Kommunen skal minst årlig oppdatere egenandelsvedtaket ut fra nye opplysninger i likning og ny G.

Departementet gir veiledende retningslinjer for beregningen av egenandel for tjenester som nevnt i § 1.

Driftskostnader

Samtidig vil vi også påpeke kort at den daglige driften av BPA-ordningen naturlig medføre kostnader for den som har tjenesten. Dette kan være seg såpe, hansker og utstyr til de ansatte som bistår med praktisk bistand. Noen kostnader dekkes av kommunen, men dette varierer fra kommune til kommune. Spør din kommune.

I private firma som drifter BPA, på vegne av kommunen og deg selv, vil utgiftsdekningen ofte være høyere. Vi har eksempler på firmaer som dekker innkjøp av PC og skanner for å få kjørt timeregistrering av assistentenes arbeid og som dekker lunsj ute på reise for arbeidsleder som har med seg assistenter. Variasjonene er der både i kommunale og private «arbeidsgivere».

Hva koster BPA-vedtaket deg?

Det blir din oppgave å sammenligne der kommunen har åpnet for fritt brukervalg. Da kan du som har BPA velge en leverandør som har fått konsesjon i din kommune. Se da gjerne etter hvorvidt de dekker dine utgifter ved å drifte en BPA-ordning. Og sammenlign videre lønna til assistentene slik at de også får gode arbeidsvilkår.

Du betaler ikke lønna til dine assistenter selv, så klart. Dette blir avklart i avtalen mellom deg, den kommunale forvaltning og eventuelt firmaet som blir arbeidsgiver for dine ansatte.

Du finner standardkontrakter i BPA for dette samarbeid hos Standard.no.

Lykke til!

Kommentarer

Legg igjen en kommentar