Sommerles: Uloba

I sommer kan du lese om leverandørene her på BPA-portalen. Vi har tidligere i år lagt ut en åpen intervjuguide for alle leverandørene. I disse sommerukene ringer vi rundt for å følge opp dette og skriver ut fra hva leverandørene har av informasjon på egne nettsider. 

Uloba Independent Living Norge SA

Bilderesultat for uloba logo
Uloba SA er en Independent Living-organisasjon av og for funksjonshemmede. Hos Uloba får du råd fra likepersoner og blir en del av et interessefellesskap.

Uloba er en ikke-kommersiell aktør

Uloba er en ideell organisasjon og økonomisk overskudd i organisasjonen kan utelukkende nyttes i samsvar med Ulobas formål.

Uloba arbeider for full likestilling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse for funksjonshemmede. Målet er et mangfoldig og inkluderende samfunn der det er plass til alle og alle har samme verdi.

Uloba arbeider for å rive samfunnsskapte barrierer, bekjempe diskriminering, fordommer, myter og umyndiggjøring, endre holdninger og fremme frigjøring for funksjonshemmede.

 

Hva tilbyr Uloba arbeidsledere og assistenter?

  • en solid og gjennomprøvd BPA-modell hos en ikke-kommersiell aktør
  • grundig arbeidslederopplæring og oppfølging
  • en BPA-rådgiver som har solid egenerfaring
  • rådgivning også utenom ordinær arbeidstid
  • eget driftsbudsjett som dekker utgifter forbundet med å ha BPA
  • fleksibel bruk av vedtakstimer gjennom kalenderåret
  • mulighet og ansvar for å rekruttere og lære opp assistentene dine
  • digitale verktøy som gjør arbeidslederrollen enklere
  • egen håndbok for deg som er arbeidsleder
  • supporttelefon som du kan ringe hele døgnet, hver dag
  • møteplass for erfaringsutveksling
  • spesialtilpasset tariffavtale for dine assistenter
  • mulighet til å være en del av et Independent Living-fellesskap

Lønn og fellesutgifter til assistenter

Vår veiledende timepris er kr. 445,- pr. april 2018. Det fakturerte beløpet skal dekke lønn med mer til assistentene. Dette inkluderer grunnlønn, eventuelle tillegg (ansiennitet, alder, kveld/natt, lørdag/søndag, høytidsdag), feriepenger, arbeidsgiver avgift, sykepenger, pensjon og forsikringer (yrkesskade, ulykke)

Tariffavatale

Uloba – Independent Living Norge SA har utarbeidet en tariffavtale med Fagforbundet som er spesielt tilpasset brukerstyrte personlige assistenter. Avtalen trådte i kraft i februar 2014.

 

Dekning av arbeidstakers utgifter

En assistanseordning medfører kostnader utover lønn til assistentene. Ulobas BPA har innregnet et eget driftsbudsjett for å sikre nødvendig fleksibilitet. Driftsbudsjettet skal dekke kostnader som følge av arbeidslederansvaret, som for eksempel HMS-tiltak, utgifter i forbindelse med reise og andre aktiviteter hvor man må ha med assistanse.

Vi stiller strenge krav til dokumentasjon ved refusjon av driftsmidler, og fører kontroll med at de innestående midlene brukes i henhold til intensjonen og følger regler for god regnskapsskikk.

Administrasjonsdelen av det fakturerte beløpet dekker i tillegg:

 • Utvikling og oppdatering av arbeidslederkurs og kursmateriell.
 • Verktøyutvikling.
 • Håndbøker, veilednings-, rådgivnings- og oppfølgingstjenester for arbeidsledere og assistenter.
 • Faglige arenaer som forum og temakvelder.
 • Universell utforming av materiell inkludert tilrettelegging for synshemmede og så videre.

Hva påvirker Uloba gir norske kommuner en helhetlig, kvalitetssikret løsning, hvor alle kostnader knyttet til BPA-ordningen er inkludert. Kommunen vet hva den kjøper og hva det vil koste.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar